Ubytovací poriadok ubytovne

Každý ubytovaný je povinný oboznámiť sa a dodržiavať ubytovací poriadok. V prípade  hrubého alebo opakovaného porušovania ubytovacieho poriadku má majiteľ a ním poverená osoba právo ubytovanie zrušiť. Tiež aj v prípade, že sa ubytovňa stane neobývateľnou k užívaniu a to z akéhokoľvek dôvodu.

Ubytovací poriadok zakazuje ubytovanie domácich zvierat.

1. V ubytovni môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Na nahliadnutie pracovníkovi recepcie za týmto účelom ihneď po príchode predloží svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2. Prevádzkovateľ ubytovne vydá klientovi pri nástupe na ubytovanie kľúč od izby s číslom izby a oboznámi ho o otváracích hodinách zariadenia. Za  kľúč od izby si klient zaplatí zálohu vo výške 10 € a pri odchode sa mu táto záloha v plnej výške vráti, v prípade, že klient kľúč od izby  stratí zálohu si prevádzkovateľ ponechá na zhotovenie nového kľúča.

3. Ubytovanie v ubytovni je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

4. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 06.00 hod. do 18.00 hod. Neskorší príchod je možný  po dohode.  Do tejto doby ubytovňa izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a ubytovňa ju potvrdila. Ak hosť do 18.00 hod. nenahlási svoj neskorší príchod, po 18.00 hod môže ubytovňa s izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradí zálohovú platbu, je ubytovňa povinná rezerváciu podržať do 18.00 hod. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, ubytovňa nie je povinná zálohovú platbu v cene nocľahu za prvú noc hosťovi vrátiť.

5. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, ubytovňa mu môže ubytovanie poskytnúť. Ubytovňa však nie je povinná poskytnúť pôvodnú izbu, v ktorej bol klient ubytovaný.

6. Klient používa izbu počas doby, ktorú si dohodol s ubytovňou.

7. Ak nebol čas vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa pobytu. V tom istom čase izbu uvoľní. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, ubytovňa mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.

8. Vo vlastnom záujme si klient pred obsadením izby prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási prenajímateľovi.

9. Klient súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania má za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť upratovačka, údržbár, prípadne vedúci ubytovne.

10. Klient nesmie premiestňovať zariadenie, nábytok, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do televíznych, rozhlasových prijímačov , prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie na izbe alebo v spoločenských miestnostiach ubytovne.

11. Celý areál Ubytovne Lednické Rovne  je nefajčiarsky – na izbe alebo v spoločenských miestnostiach ubytovne je prísne zakázané fajčiť.

12. Posteľná bielizeň sa v zariadení vymieňa podľa potreby, vždy však po výmene klienta.

13. Poriadok na izbách sa robí denne alebo podľa potreby.

14. Zo spoločnej kuchynky je zakázané vynášať sklo, príbory, atď.

15. V objekte ubytovne a osobitne na izbe klientovi nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadene sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta

/holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod./

16. Na izbe a chodbe ubytovne sa klient nesmie správať hlučne, zabávať sa, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program alebo iným spôsobom rušiť ostatných hostí zariadenia. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je klient povinný dodržiavať nočný pokoj.

17. Z bezpečnostných dôvodov deti do 12 rokov nie je povolené ponechávať bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a ostatných spoločenských priestoroch ubytovne.

18. Klient má právo používať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločných priestorov.

19. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovne zodpovedná klient podľa platných predpisov.

20. Pri odchode z izby je klient povinný vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestnosti, uzatvoriť okná a pri odchode zamknúť dvere izby.

21. Klient platí za ubytovanie pri príchode.

22. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom.

23. Parkovisko pred ubytovňou je bezplatné, a je však strážené – nachádza sa v areáli firmy Stavebné profily s.r.o.

24. Na ubytovni je možnosť pripojiť sa bezdrôtovo a bezplatne na internet cez Wi-Fi.

Ubytovací poriadok